Bài giảng Khảo sát sự xâm lấn tế bào bướu vào dịch tiền phòng và giác mạc trong UTNBVM

Bài giảng Khảo sát sự xâm lấn tế bào bướu vào dịch tiền phòng và giác mạc trong UTNBVM có mục tiêu nghiên cứu khảo sát sự hiện diện tế bào bướu ở dịch TP, tìm tế bào bướu ở giác mạc.