Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Dấu sinh hiệu - GV. Vũ Văn Tiến

Sau khi học xong Bài giảng "Điều dưỡng cơ bản I: Dấu sinh hiệu" học sinh có thể nêu được các khái niệm cơ bản về các dấu hiệu sống, biết cách nhận định các thông số biểu hiện chức năng sống, nêu được mối tương quan của các dấu hiệu với các biểu hiện lâm sàng trong một số bệnh lý đặc biệt, trình bày được 7 nguyên tắc chung khi tiến hành lấy dấu sinh hiệu và thực hành thành thạo các kỹ thuật lấy dấu sinh hiệu trên bệnh nhân.