Bài giảng Cách đọc phim X quang ngực - BS. Nguyễn Quý Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

Bài giảng Cách đọc phim X quang ngực trình bày các nội dung sau: Lịch sử, đại cương, kiểm tra về kỹ thuật, phân tích hình ảnh, tổng hợp các dấu chứng, các nguyên nhân, chẩn đoán, kết luận.