• Video "Where Are You From?" trong khóa học Online "Learn English Skills" nhằm giúp chúng ta biết cách trao đổi để hỏi một người từ đâu đến và họ nói ngôn ngữ gì. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1635

 • Video "How to understand native English speakers" trong khóa học Online "Learn English Skills" nhằm giúp chúng ta phần nào dễ dàng hiểu được giọng người bản xứ khi nói chuyện. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1629

 • Video "Happy holidays!" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách diễn tả các ngày lễ, kì nghỉ,... Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1690

 • Video "Kick it up a notch" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "Kick it up a notch". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1716

 • Video "I am down ~~ I'm down!" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "I am down ~~ I'm down!". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1696

 • Video "To LACK something" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng " To LACK something". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1772

 • Video "To turn in (2 meanings)" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "To turn in (2 meanings)". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1613

 • Video "To come in on ~" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "To come in on ~". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1636

 • Video "A pain in the neck" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "A pain in the neck". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1628

 • Video "Nuke it" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "Nuke it". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1678

 • Video "Go down..." trong khóa học Online "Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng "Go down...". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1514

 • Video "~ already" trong khóa học Online "Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta biết được cách sử dụng "~ already". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.

  tvm 14/03/2018 1468

Hướng dẫn khai thác thư viện số